Warsztaty menadżerskie 


Lista warsztatów likwidujących bariery kompetencyjne: 
 • Skuteczny menedżer
 • Motywowanie i wywieranie wpływu
 • Zarządzanie zespołem pracowników
 • Coaching w zarządzaniu
 • Rekrutacja i retencja
 • Zarządzanie zmianą
 • Work-life balance
 • Zarządzanie zespołami rozproszonymi
 • Zarządzanie działem handlowym
 • Rozmowy oceniające i podsumowujące
 • Efektywne spotkania i telekonferencje
 • Skuteczne przywództwo
 • Mobbing i dyskryminacja w pracy
 • Chińska kultura organizacyjna
 • Wdrażanie i wprowadzanie (onboarding and orientation)
 • Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO (GDPR)
 • Rozwój programu mentoringu w organizacji
 • Employee Advocacy
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Zarządzanie pracownikami 50+
 • Zarządzanie pracownikami niepełnosprawnymi
 • Finanse dla niefinansistów
 • Zarządzanie celami metodą OKR

Szczegółowy opis warsztatów: 

Początkujący menedżer

intensywne szkolenie przygotowujące do
roli kierowniczej.

Początkujący menedżerowie zastanawiają się zawsze: co będzie jeśli nie dam rady? To zrozumiała obawa przed nową odpowiedzialnością i zupełnie nową rolą z którą będę musieli się zmierzyć.

Według badań firmy Development Dimensions International:

zaledwie 10% nowo mianowanych menedżerów jest w jakikolwiek sposób przygotowywany wcześniej do swojej nowej roli.
42% w ogóle nie wie, czego się od nich oczekuje
30% przyznała, że żałuje, że w ogóle dostała awans.

Awans wewnętrzny to wyzwanie zarówno dla menedżera jak i jego zespołu. Musi zacząć wydawać polecenia swoim dotychczasowym kolegom i zarządzać ich pracą. Jak poradzić sobie z pułapkami koleżeńskich relacji i jak ukształtować nowe?

Szkolenie to wstęp do zarządzania zasobami ludzkimi. To czego nauczą się i zrozumieją uczestnicy to warsztat menedżera „w pigułce”, podany w zrozumiały i inspirujący sposób.


Celem kursu dla początkujących menedżerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im poczuć się lepiej w roli osoby kierującej innymi osobami, wzmocnić autorytet i wskazać metody rozwiązywanie typowych problemów szefa.

Początkujący kierownik zmaga się z wieloma nowymi dla niego zagadnieniami, takimi jak sprawna i asertywna komunikacja, motywowanie, nadzór nad zespołem, inspirujące przywództwo.

Uczestnicy poszerzą swoją świadomość, jaki jest ich system wartości jako lidera. Wezmą udział w wielu ćwiczeniach i scenkach, w których rozwiną swoje umiejętności przywódcze. Podczas szkolenia będzie miejsce na wiele refleksji, ćwiczeń, wymiany doświadczeń.

Jako uzupełnienie szkolenia proponujemy sesję mentoringu grupowego.

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
menedżerów z relatywnie krótkim stażem,
pracowników, którzy w niedługim czasie mogą zostać kierownikami,
członków kadry zarządczej, którzy szukają inspiracji i wskazówek dla swojej pracy,
właścicieli małych firm, którzy chcą udoskonalić swoje sposoby zarządzania.

Cele szkolenia:

poprawa sprawności organizacji
poprawa jakości zarządzania ludźmi w firmie
ugruntowanie dobrej kultury organizacyjnej
zmniejszenie rotacji personelu a zwłaszcza tzw. niezapowiedzianych odejść z pracy


Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą:
rozumieli swoją rolę jako kierownika i przywódcy
przygotowani do sprostania roli kierownika
potrafili radzić sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi w organizacji
potrafili zidentyfikować typowe zagrożenia w zarządzaniu ludźmi
wiedzieli jak budować swój wizerunek szefa
rozumieli źródła budowy i erozji swojego autorytetu
mogli poradzić sobie z sytuacją "wczoraj kolega - dzisiaj szef"


Stosowane metody:
odgrywanie scenariuszy,
analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach
ćwiczenia praktyczne,
dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Delegowanie zadań
i uprawnień

Praktyczne szkolenie z delegowania zadań, obowiązków i uprawnień.

Opis szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
Jak zwiększyć efektywność pracy oraz co zrobić, aby polecenia były realizowane we właściwy sposób?
Czym jest delegowanie, jakie niesie korzyści, jakie są rodzaje delegowania?
Jakie są zasady skutecznego delegowania?
Jakie są przyczyny nieskutecznego delegowania zadań?
Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni?
Jakie są powody braku zaangażowania pracowników?
Jak oddziaływać na pracowników, aby delegowanie było efektywne?
Jak rozwijać samodzielność podwładnych?

Jakie są czynniki blokujące samodzielność?

Podczas szkolenia przeprowadzony zostanie warsztat podczas którego uczestnicy będą odgrywać role, symulując przykłady rozmowy z pracownikiem oraz z zespołem z zakresu delegowania uprawnień.

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:
kadry kierowniczej


Cele szkolenia:
Poznanie skutecznych metod delegowania odpowiedzialności
Poprawa skuteczności przekazywania poleceń i informacji
Zmniejszenie liczby konfliktów w zespołach
Zmniejszenie obciążenia kadry menedżerskiej pracą i zadaniami
Zwiększenie sprawności organizacji
Zmniejszenie skali zjawisk: perfekcjonizmu, mikrozarządzania, stresu i wypalenia zawodowego

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy:
zwiększą sprawność egzekucji swoich poleceń
będą chętniej i lepiej przekazywać uprawnienia swoim podwładnym
zwiększą poczucie swojej kontroli nad procesami
będą wiedzieli jak stworzyć lepsze środowisko pracy

Stosowane metody:
dyskusja moderowana,
omawianie studiów przypadków,
analiza zgłaszanych problemów,
gra "Delegation Poker"


Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Skuteczny menedżer

Jak poradzić sobie z rolą kierownika, aby przewodzić zespołowi i osiągać cele.

Opis szkolenia
Celem szkolenia jest rozwinięcie głównych umiejętności menedżerskich oraz wsparcie w wypracowaniu wśród uczestników własnego stylu zarządzania.

Szkolenie obejmuje najważniejsze kompetencje menedżerskie, których opanowanie zapewnia sukces w zarządzaniu ludźmi.

Podczas szkolenia przedstawiamy przykłady ze współczesnego polskiego biznesu oraz pokazujemy konsekwencje konkretnych decyzji menedżerskich.Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:
osób, które zarządzają lub będą zarządzać ludźmi.
Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności i wiedzy ułatwiających sprawne zarządzanie pracownikami.
Rozwinięcie kompetencji menedżerskich.

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy wiedzą:

na czym polegają funkcje zarządzania,
jaka jest różnica między kompetencjami a uprawnieniami,
jak zaplanować i zorganizować pracę swoich pracowników,
jak prawidłowo przekazywać feedback,
w jaki sposób wyznaczać cele i angażować podwładnych,
jak motywować podwładnych,
jak komunikować priorytety – dotyczące zadań, współpracy zespołu - kaskadowanych z poziomu Zarządu,
jak rozpoznawać i zapobiegać negatywnym konfliktom w zespole,
jak budować wizerunek wiarygodnego szefa,
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole,
jakie są podstawowe zasady delegowania,
jakie są podstawowe normy prawa pracy dotyczące pracy na stanowisku kierowniczym.

Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
case study,
dyskusje moderowane.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Motywowanie
i wywieranie wpływu

Jak stosować techniki motywowania, wywierania wpływu, argumentacji i perswazji.

Opis szkolenia
Trening stosowania technik motywowania, wywierania wpływu i perswazji – budowania siły i autorytetu w relacjach z innymi ludźmi: klientami, podwładnymi, współpracownikami, przełożonymi.
Czy zdarza Ci się, że chciałbyś, by inni częściej zgadzali się z Tobą, popierali Twoje pomysły i postępowali, tak jak Tego oczekujesz?
Czy masz czasem wrażenie, że zbyt łatwo pozwalasz innym mówić Ci co i jak masz robić?
Warto poznać i przyswoić umiejętność stosowania różnych technik wywierania wpływu i perswazji.
Ponieważ metody wywierania wpływu wiążą się z możliwościami ich wykorzystywania w sposób manipulacyjny, podczas szkolenia będziemy nieustannie zwracać uwagę na aspekt etyczny i długofalowe konsekwencje podejmowanych decyzji.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętności motywowania i wywierania wpływu,
osób pracujących w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień kontaktują się z klientami,
osób narażonych na manipulacje i silny wpływ ze strony otoczenia.

Cele szkolenia:
rozwinięcie umiejętności wywierania wpływu w rozmowie z klientami, podwładnymi i współpracownikami,
poprawa jakości komunikacji w firmie, przeniesienie jej ciężaru z emocji na argumenty,
zmniejszenie liczby negatywnych konfliktów,
zwiększenie motywacji pracowników,
podniesienie marży i innych warunków negocjowanych przez handlowców.
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą:
potrafili etycznie wywierać wpływ i perswazję.
mieli wyższe umiejętności w zakresie wywierania wpływu, asertywności, komunikacji i motywowania podwładnych.
znali swoje słabe i mocne strony w tym obszarze,
potrafili używać narzędzi perswazji w zależności od sytuacji,
rozumieli metodykę tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych, odpornych na patologie,
potrafili lepiej reagować na niekonstruktywną krytykę i zarzuty wyrażane publicznie,
potrafili wzmacniać swój autorytet i pewność siebie,
znali metody przeciwdziałania manipulacji.
Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
dyskusje moderowane.
Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Zarządzanie zespołem pracowników

Jak sprawnie zarządzać zespołem pracowników.

Opis szkolenia
Szkolenie pokazujące jak budować i kierować efektywnym zespołem. Uczestnicy dowiedzą się jak precyzyjnie formułować cele, komunikować się z całym zespołem, motywować pracowników, delegować zadania; rozwiązywać problemy, podejmować decyzje i prowadzić efektywne spotkania wewnętrzne.

Pokażemy jak rozpoznawać i wykorzystywać potencjał członków zespołu. Wyjaśnimy, dlaczego niektóre zespoły są skuteczniejsze od innych. Pokażemy kroki niezbędne do stworzenia i rozwoju doskonale współpracującego zespołu.

Na przykładach omówimy typowe problemy w zarządzaniu zespołem.

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem ludzi.
Cele szkolenia:

rozwinięcie umiejętności zarządzania zespołem pracowników,
poprawa wyników pracy i zaangażowania pracowników,
wzmocnienie poczucia pracy zespołowej i identyfikacji z firmą,
redukcja niekonstruktywnych konfliktów pomiędzy członkami zespołu.

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy:

będą rozumieć zależności i procesy wewnątrz zespołu,
zwiększą skuteczność w zarządzaniu zespołem poprzez budowanie zaufania i autorytetu,
będą potrafili zarządzać procesem grupowym,
będą potrafili zastosowania narzędzia w zespołowym rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji,
rozwiną umiejętności budowania, kierowania i organizacji efektywnego zespołu,

udoskonalą umiejętność precyzyjnego formułowania celu, komunikowania się, motywowania pracowników, delegowania zadań, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
dyskusje moderowane,
case study – analiza przypadków (przygotowanych i osobistych uczestników).

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Coaching w zarządzaniu

Jak rozwijać pracowników poprzez coaching.

Opis szkolenia
Umiejętność rozwijania ludzi jest jednym z podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej (EQ). Podstawową barierą w rozwijaniu ludzi jest ich opór przed zmianą. Narzędziem najlepiej eliminującym opór pracownika jest coaching.

Coaching jest metodą rozwoju polegającą na tym, że uczestnik zwiększa swoją samoświadomość, odkrywa własne zasoby oraz ograniczenia (np. postawy, emocje, potrzeby, wartości, przekonania, nawyki) oraz przy wsparciu coacha wypracowuje najlepszą dla siebie strategię osiągnięcia wybranego celu.
Podczas szkolenia uczestnicy nabędą konkretne umiejętności związane z prowadzeniem sesji coachingowych.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętność rozwijania ludzi.
osób zajmujących się wdrażaniem pracowników
pracowników działu HR

Cele szkolenia:
uruchomienie potencjału tkwiącego w pracownikach,
poprawa wyników pracy, samodzielności i zaangażowania pracowników,
optymalizacja kapitału ludzkiego poprzez awanse poziome,
zmiana kultury organizacyjnej w kierunku kultury opartej na zaufaniu do środowiska pracy,
poprawa wizerunku pracodawcy,
poprawa retencji talentów.

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą:
potrafili swobodnie prowadzić rozmowy coachingowe,
będą potrafili wspierać rozwój pracowników przy wykorzystaniu narzędzi coachingowych ułatwiających budowanie zaangażowania, osiąganie celów i rozwiązywanie problemów,
rozumieć i stosować w praktyce strukturę rozmowy coachingowej,
mieli wyższą umiejętność aktywnego słuchania, prowadzenia efektywnej rozmowy i stawiania właściwych pytań,
potrafili stosować coachingowy styl zarządzania,
rozumieć różnicę między coachingiem, mentoringiem, kierowaniem a szkoleniem.
Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
symulacje rozmów coachingowych w parach,
angażujące ćwiczenia w grupach.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Rekrutacja i retencja

Rekrutacja i retencja, czyli jak znaleźć i zatrzymać najlepsze talenty.

Opis szkolenia
Najważniejszym czynnikiem sukcesu w każdej organizacji jest zdolność do zdobycia i utrzymania najlepszych pracowników.
Tymczasem 73% firm uważa, że dobrze dba o relacje z kandydatami, podczas gdy aż 68% kandydatów twierdzi, że firmy specjalnie się nimi nie przejmują. [Raport Candidate Experience 2017]

Szkolenie z rekrutacji i retencji pomoże uczestnikom wypracowanie najlepszych standardów zatrudniania, onboardingu i retencji.
Zatrudnienie niewłaściwych osób powoduje koszty związane z wdrożeniem, szkoleniem, niską wydajnością takich pracowników i ponowną rekrutacją. Żeby jednak w obecnych czasach zatrudnić najwybitniejsze talenty, trzeba sprzedać(!) stanowisko kandydatowi. Pierwszym kontaktem kandydata z firmą jest proces rekrutacyjny. To od jego jakości zależeć może zatem sukces całej organizacji.
Zatrudnienie najlepszych pracowników oznacza kolejne wyzwanie, jakim jest konieczność doskonałego wprowadzenia (onboardingu), a następnie wdrożenie procesów wspierających integrację z firmą i pozostanie w niej na długo.

Nasze szkolenie pomoże wdrożyć najwyższe standardy w obszarach rekrutacji i retencji.

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
kadry menedżerskiej
pracowników działu HR

Cele szkolenia:
poprawa sprawności procesów rekrutacji
zmniejszenie fluktuacji kadr
obniżenie kosztów zarządzania personelem
zmniejszenie zjawiska niezapowiedzianych odejść z pracy
zmniejszenie absencji

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:
przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych
pozyskiwania najlepszych pracowników dla organizacji
skutecznej rekrutacji pracowników z różnych pokoleń
wspierania pracowników w pierwszych dniach pracy (orientation&onboarding)
wspierania działań poprawiających retencję pracowników
Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
dyskusja moderowana
warsztat role-play z symulacjami rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Zarządzanie zmianą

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do wprowadzania zmian w organizacji.

Opis szkolenia
Większość zmian w organizacjach nie kończy się sukcesem. Najczęstszym powodem jest niedostateczne przekonanie pracowników do sensowności zmiany.
Dlatego podstawowym zadaniem każdego, kto wprowadza zmianę w organizacji, jest przełożenie strategicznych celów organizacji na język postaw i wartości, zrozumiały z perspektywy każdego pracownika.
Na szkoleniu przedstawimy najbardziej skuteczne strategie wprowadzania zmian - w zależności od okoliczności.

Uczestnicy szkolenia poznają etapy wdrażania zmiany, modele reakcji na zmiany. Poznają mechanizmy oporu wobec zmiany oraz działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami.
Na szkoleni zostaną również omówione najlepsze praktyki komunikowania zmiany w organizacji.

Poprzez zadanie testowe uczestnicy będą mogli poznać swoje postawy wobec zmian.

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
kadry menedżerskiej
osób zarządzających projektami w organizacji

Cele szkolenia:


podniesienie sprawności działania organizacji
zwiększenie otwartości zespołu na zmiany
zmniejszenie liczby konfliktów
przygotowanie do roli "ambasadorów zmian"

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą:
rozumieć specyfikę procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian,
zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę,
stosować skuteczną komunikację zmian w swoich zespołach i całej organizacji,
zmniejszać opór wobec zmian,
potrafili profesjonalnie zarządzać zmianą na poziomie jednostki, zespołu oraz całej organizacji

Stosowane metody:
odgrywanie scenariuszy,
ćwiczenia praktyczne,
dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Work-life balance

Celem szkolenia jest poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Opis szkolenia
Wprawdzie nikt nigdy nie powiedział, że praca ma być łatwa, wygląda na to, że przeciętne miejsce pracy staje się coraz bardziej stresujące. Badania pokazują, że coraz częściej zdarza się, że pracownicy czują się zestresowani i odczuwają presję w codziennej pracy.

Stres w pracy może wynikać z różnych czynników:

zbliżające się deadline’y,
cele do osiągnięcia,
presja konkurencji,
nieumiejętne zarządzanie czasem,
własny perfekcjonizm,
słaba kultura firmy.

Celem szkolenia jest odnalezienie przez uczestników ważnych elementów równoważenia przestrzeni życia zawodowego i osobistego, tzw. work-life balance (WLB).

Uczestnicy zastanowią się, jak można łagodzić skutki stresu, poznają schemat wypalenia życiowego oraz teorię uważności (ang. mindfulness). Dowiedzą się, jak ważna w ich życiu jest równowaga i jakie są skutki jaj braku.
Poznają zasady, pozwalające dbać o dobre samopoczucie i witalność.
Zastanowią się, jakie są ich wartości życiowe, cele i czy są szczęśliwi. Odpowiedzą sobie na pytanie: w jakim momencie życia są i jak chcieliby, żeby się ono potoczyło w przyszłości. Opracują konkretny plan osiągnięcia swoich celów.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
osób odczuwających zmęczenie, którego nie likwiduje weekend, a nawet urlop,
osób, które chcą zredukować poziom odczuwanego stresu,
osób pracujących pod dużą presją, w warunkach ciągłych wyzwań i zmian,
osób, u których występuje zagrożenie wypaleniem zawodowym.

Cele szkolenia:
poprawa satysfakcji z pracy wśród pracowników,
zwiększenie retencji talentów,
zmniejszenie absencji.
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą:
znać swój własny poziom stresu (test Holmesa),
rozumieć objawy, przyczyny i przebieg wypalenia zawodowego,
rozumieć, na czym polega zarządzanie energią i poznają swoje źródła energii,
rozumieć czym jest dla nich ich własny work-life balance
znać metody obniżania stresu (relaksacji), wzmacniania energii oraz poczucia szczęścia,
posiadać własne metody budowania równowagi życia zawodowego i prywatnego.

Stosowane metody:

ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
test Holmesa,
dyskusja moderowana.
Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-10
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień.

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Szkolenie na temat zarządzania zespołami, których członkowie nie pracują w tym samym miejscu.

Opis szkolenia
79% członków zespołów rozproszonych twierdzi, ze największym wyzwaniem jest dla nich ograniczone tempo budowania relacji w zespole (The Virtual Teams Survey Report).
Podstawowymi obszarami, w jakich mogą pojawiać się kłopoty w zarządzaniu zespołem rozproszonym są trudności komunikacyjne i niesprecyzowany kierunek działań.
Uczestnicy szkolenia poznają cały proces komunikowania się z zespołem rozproszonym. Dowiedzą się określać zasady współpracy, ustalać cele, monitorować wyniki, odbierać zadania itp.Zostaną również przygotowani do korzystania z narzędzi komunikacyjnych (w tym aplikacji komputerowych), aby umacniać więź z zespołem poprzez ciągłą i efektywną komunikację.

Omówimy sposoby na zbudowanie więzi, zaufania i radzenia sobie z poczuciem izolacji w zespole rozproszonym. Przeanalizujemy problemy, z jakimi spotykają się członkowie zespołów i postaramy się wypracować najlepsze metody na przyszłość.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zbudować możliwie najlepiej współpracujący ze sobą zespół rozproszony.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
menedżerów zespołów rozproszonych
osób zarządzających zespołami projektowymi

Cele szkolenia:
poprawa komunikacji "w górę" oraz "w dół" organizacji
poprawa jakości zarządzania ludźmi w firmie
ugruntowanie dobrej kultury organizacyjnej
zmniejszenie liczby konfliktów w firmie
zmniejszenie rotacji personelu a zwłaszcza tzw. niezapowiedzianych odejść z pracy
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
jak inspirować i motywować pracowników w zespole rozproszonym
jak delegować zadania w takim zespole
jak pokonywać bariery komunikacyjne i sytuacje kryzysowe w zespole rozproszonym
w jaki sposób budować zaufanie i poczucie więzi?
jak przeciwdziałać mechanizmowi "my - oni"
jak często komunikować się z zespołem - w zależności od jego specyfiki
jakie aplikacje komputerowe mogą wesprzeć zarządzanie komunikacją, delegacją odpowiedzialności, procesami i projektami w zespołach rozproszonych
Stosowane metody:
odgrywanie scenariuszy,
analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach
ćwiczenia praktyczne,
dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Zarządzanie działem handlowym

Jak efektywnie zarządzać działem handlowym.

Opis szkolenia
Skuteczne zarządzanie zespołem handlowym jest dużym wyzwaniem. Bardzo często jest to zarządzanie na odległość. Wiąże się to z utrzymaniem motywacji handlowców, właściwym podejściem do wykonywania przez nich zadań oraz zapewnieniem odpowiedniego morale w zespole.
Konieczne jest zatem stworzenie sprawnego systemu sprzedaży. Potrzebna jest wiedza, która będzie łączyć umiejętność diagnozowania problemów, wyznaczania celów i zadań handlowych, motywowania, przewodzenia handlowcom, organizowania działu handlowego i raportowania wyników.
Na szczęście, menedżerów sprzedaży można tego nauczyć.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:
osób zarządzających zespołami handlowymi,
dyrektor handlowy / sprzedaży,
menedżer działu sprzedaży,
krajowy/regionalny menedżer sprzedaży,
osób, które wkrótce obejmą, jedno z tych stanowisk.
Cele szkolenia:
umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,
pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu,
rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,
pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów,
rozwinięcie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych,
nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem,
poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród członków zespołu.
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
jakie są obowiązki i kompetencje liderów zespołu,
jak inspirować i motywować pracowników,
jak efektywnie prowadzić zebrania zespołu,
jak delegować zadania w zespole,
jak pokonywać bariery komunikacyjne i sytuacje kryzysowe w zespole,
w jaki sposób budować zaufanie i poczucie więzi,
w jaki sposób rozwiązywać problemy w zespole i podejmować decyzje,
jakie aplikacje komputerowe mogą wesprzeć zarządzanie komunikacją, delegacją odpowiedzialności, procesami i projektami w zespole,
jak mierzyć, kontrolować wydajność zespołu.

Stosowane metody:
odgrywanie scenariuszy,
analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach
ćwiczenia praktyczne,
dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-14.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Rozmowy oceniające
i podsumowujące

Jak prowadzić podsumowania, aby przyniosły pożądane korzyści dla organizacji, managera oraz pracownika.

Opis szkolenia
Organizacje istnieją na rynku, by realizować założone cele, strategie działania. Praca nad ich osiąganiem wymaga ciągłego doskonalenia wewnętrznych struktur, procedur oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji pracowników. Dlatego dla firmy najważniejsze jest, by pracownicy nabywali umiejętności i rozwijali kompetencje niezbędne do realizacji założonych celów.
Okresowa ewaluacja pomaga pracownikom lepiej poznać własne kompetencje zawodowe, sposób funkcjonowania na zajmowanym stanowisku, a przede wszystkim określić mocne strony oraz obszary wymagające rozwoju. Rozwój kompetencji umożliwia pracownikom osiąganie coraz lepszych wyników w realizowanych zadaniach, co w dużej mierze może przekładać się na satysfakcję z wykonywanej pracy.
Badania psychologiczne wskazują, że im bardziej człowiek zna proces, któremu podlega, tym bardziej staje się w nim podmiotem (świadomym), a nie przedmiotem (nieświadomym). Już samo poznanie tych mechanizmów częściowo „znieczula” na mechanizmy odpowiedzialne za zniekształcenia percepcyjne w ocenie. Jako że jest to szkolenie dedykowane dla przełożonych, otrzymają oni wiedzę i techniki jak oceniać sytuacje na linii pracownik – pracownik i przełożony pracownik, aby ocena pracownicza była możliwie obiektywna.

Dodatkowo proponujemy poświęcić przynajmniej jeden moduł tego szkolenia na prowadzenie rozmów z trudnymi pracownikami. Trudny pracownik jest definiowany przez zachowania, które są kłopotliwe dla menedżera. Zwykle ten moduł ma charakter czysto treningowy.

Podczas całego cyklu szkoleniowego trenerzy prowadzący szkolenia będą tworzyli bank trudnych sytuacji.
Moduł ten będzie czasem poświęconym właśnie na przećwiczenie wszystkich sytuacji, na które nie było miejsca na poprzedzających szkoleniach.

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
• kadry menedżerskiej,
• osób zarządzających projektami w organizacjach,
• pracowników działów HR.
Cele szkolenia:
zdobycie umiejętność znajdywania korzyści z prowadzenia podsumowań, ocen pracy – dla pracownika i osobistych dla menedżera,
przygotowanie do rozmowy podsumowującej / oceniającej – tak, aby była sprawiedliwa,
umiejętność stosowania arkusza ocen,
poznanie sposób unikać błędów oceniania – mechanizmów psychologicznych, heurystyk,
pogłębienie wiedzy na temat prowadzenie rozmowy pod kątem stymulowania, mobilizowania pracownika,
rozwinięcie umiejętność oceny efektywności rozmowy – z perspektywy pracownika i przełożonego,
nabycie wiedzy w zakresie wykorzystywania rozmowy okresowej / podsumowującej do zarządzania rozwoje pracownika,
zdobycie umiejętność radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się trudnościami – związanymi z postawą pracownika, kontekstem, relacjami z szefem.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

jak doskonalić kompetencje pracowników
jak efektywnie zarządzać celami
jak realizować strategii firmy
w jaki sposób zwiększyć zaangażowanie pracowników
w jaki sposób zwiększyć autorytetu menedżerów
jak poprawić realizację wskaźników biznesowych
jak dobrze przygotować się do oceny pracowniczej
w jaki sposób przeprowadzić ocenę pracowniczą w oparciu o cele i kompetencje
w jaki sposób udzielić motywującej informacji zwrotnej
jak poprowadzić rozmowę podsumowującą
w jaki sposób przełamywać opór i obawę przed oceną.
Stosowane metody:
odgrywanie scenariuszy,
analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach
ćwiczenia praktyczne,
dyskusja moderowana,
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-14.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Efektywne spotkania
i telekonferencje

Jak prowadzić spotkanie, aby przyniosło zamierzony efekt.

Opis szkolenia
Niemal każdego dnia pracownicy spędzają znaczną część czasu pracy na spotkaniach biznesowych. Problemem, jaki można zaobserwować, jest niska efektywność tych spotkań, które „ciągną się” godzinami i nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Każdy z nas chociaż raz był na spotkaniu, które można by uznać za: nieproduktywne, przegadane, sprzyjające kłótniom czy też bez realnych wniosków i zadań. Marzymy o poszanowaniu dla naszego czasu i zaangażowania.
Ważne zatem jest, aby osoby prowadzące spotkania nabyły umiejętności planowania i prowadzenia spotkań biznesowych, co da możliwość na uzyskanie pełnego zaangażowanie uczestników, a co za tym idzie, pozwolą wypracować znacząco lepsze rozwiązania w krótszym czasie i plan działania zapewniający wdrożenie ustaleń.
Prowadzenia spotkań można się nauczyć. Jest kilka efektywnych technik, których poznanie i stosowanie daje gwarancję uzyskania efektywnego spotkania.

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
kadry menedżerskiej,
osób prowadzących spotkania,
pracowników HR,
trenerów wewnętrznych,
pracowników, którzy przygotowują się do wymienionych wyżej ról.
Cele szkolenia:
zdobycie wiedzy na temat sposobu przygotowania się do przeprowadzenia spotkania,
poznanie czynników wpływających na efektywność spotkania,
nabycie umiejętności dopasowania formy spotkania do jego celu,
poznanie technik komunikacyjnych wzmacniających aktywność uczestników,
nauka tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji,
umiejętność zapobiegania konfliktom,
poznanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji tj. awarie i problemy techniczne, trudne zachowania uczestników,
umiejętność radzenia sobie z emocjami podczas spotkań,
umiejętność zaangażowania uczestników spotkania do współpracy podczas rozwiązywania problemów,
pokonywanie własnej tremy i radzenie sobie ze stresem uczestników spotkania.
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

jakie są rodzaje spotkań i ich cele,
jak zdefiniować czynniki efektywności spotkania,
w jaki sposób dobierać uczestników spotkania i przygotowanie zaproszenia (treść, forma, kanały dystrybucji),
jak zarządzanie prelegentami
jak kierować dyskusją,
jak budować przyjazny klimatu spotkania
w jaki sposób kontrolować czas,
jak radzić sobie w trudnych sytuacji: awarie i problemy techniczne, trudne zachowania uczestników,
w jaki sposób przeprowadzić telekonferencję,
w jaki sposób budować dynamikę spotkania,
w jaki sposób aktywizować pasywnych uczestników,
w jaki sposób zmieniać temat dyskusji,
jak uniknąć popełniania błędów podczas prowadzenia spotkania,
w jaki sposób poradzić sobie z emocjami podczas spotkań.
Stosowane metody:
odgrywanie scenariuszy,
analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach,
ćwiczenia praktyczne,
dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-14.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Skuteczne przywództwo

Jak być wspaniałym liderem dla swoich pracowników i kreować swoich naśladowców.

Opis szkolenia
Bycie świetnym sprzedawca nie gwarantuje bycia świetnym szefem zespołu sprzedażowego. Jak wiec poradzić sobie z rolą kierownika, przywódcy, aby przewodzić zespołowi i pomoc każdemu podwładnemu osiągać swoje cele z satysfakcją i z zadowoleniem?

Wzrost udziałów sztucznej inteligencji, procesów robotyzacji, niski poziom bezrobocia czy zapotrzebowanie na dużą ilość specjalistów, wygenerowało w ostatnich latach potrzebę zatrudniania nie managerów posiadających głównie umiejętności twarde i techniczne, ale prawdziwych przywódców posiadających również umiejętności miękkie oraz wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, umiejących kreować wewnętrznych naśladowców. Benefity pracownicze czy employer branding, tak popularne w ostatnich latach, okazują się nie mieć wpływu na jakość zarządzania i skuteczność przywództwa a w dalszej konsekwencji na wyniki firmy.

Podczas szkolenia przedstawiamy przykłady ze współczesnego polskiego biznesu prawdziwych liderów oraz ukazujemy różnice w konkretnych zachowaniach pomiędzy (mikro)managerami a przywódcami. Doskonalimy umiejętności nie delegowania, a sprzedawania zadań, podczas licznych praktycznych ćwiczeń poznajemy m.in. metodykę GROW, czy uczymy jak być przywódcą zespołów międzypokoleniowych. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia poznają metodę wdrożenia pełnego empowermentu oraz korzyści z tego płynące.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
osób zarządzających – na wszystkich szczeblach organizacji
osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie innymi ludźmi po raz pierwszy
osób, które chcą udoskonalić sposób kierowania zróżnicowanymi zespołami.
Cele szkolenia:
Zrozumienie różnicy między managerem a przywódcą
Wypracowanie dobrych praktyk w przewodzeniu zróżnicowanymi zespołami
Nauczenie się wywierania wpływu oraz budowania zaangażowania wśród pracowników
Zdobycie odpowiednich umiejętności do kierowania znacznie lepiej wykwalifikowanymi pracownikami niż sami jesteśmy
Zdobycie umiejętności, dzięki którym pracownicy będą za nami „podążać”

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy:
potrafią zidentyfikować motywy działań pracowników oraz dostosować do nich sposób kierowania, komunikacji i zadań
potrafią sprzedawać zadania
potrafią zażegnywać konflikty na ich samym początku
potrafią stosować metodę GROW
potrafią komunikować się efektywnie ze zróżnicowanymi zespołami.
Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
case study,
dyskusje moderowane,
filmy.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Mobbing i dyskryminacja w pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy - jak im przeciwdziałać, uświadamiać i reagować?

Opis szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy:
wezmą udział w dyskusji na temat wartości jaką niesie różnorodność (m.in. w pracy)
zapoznają się z pojęciami mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym,
uświadomią w pełni konsekwencje wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny,
zrozumieją konieczność przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji zgodnie z ustawami z 2004 i 2011 roku, nakładającymi na pracodawcę bezwzględny obowiązek przeciwdziałania tym zjawiskom,
zapoznają się z przejawami mobbingu i dyskryminacji,
poznają metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach,
poznają różnice pomiędzy konfliktem a mobbingiem na rzeczywistych przykładach (wraz z orzecznictwem sądowym).
dowiedzą się jak bronić się przed fałszywymi oskarżeniami o mobbing lub dyskryminację.
Materiał zostanie omówiony w oparciu o konkretne przykłady (case’y) z Polski.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
kadry kierowniczej
pracowników działów HR
Cele szkolenia:
Zapobieganie pojawianiu się przejawów dyskryminacji i mobbingu w kulturze organizacyjnej
Wzmocnienie różnorodności i postaw włączania (inclusion)
Poznanie skutecznych metod, które pozwolą rozpoznać zjawiska mobbingu i dyskryminacji
Poznanie metod przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji oraz wykorzystywaniu seksualnemu w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach.
Zapoznanie uczestników ze skutkami mobbingu dla ofiary i dla organizacji.
Zdobycie wiedzy o przepisach prawa w tym zakresie i wewnętrznych regulacjach, które powinien wprowadzić pracodawca.

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy:
dowiedzą się, jak rozpoznawać na podstawie prawa pracy mobbing i różne formy dyskryminacji
nauczą się odróżniać mobbing od podobnych zjawisk patologicznych i zjawisk prawidłowych, z którymi bywa mylony
poznają zasady i narzędzia przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy
dowiedzą się, jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją ale również przed fałszywymi oskarżeniami.
Stosowane metody:
dyskusja moderowana,
omawianie studiów przypadków,
analiza zgłaszanych problemów

Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-30
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Chińska kultura organizacyjna

Różnice między chińską, zachodnią a polską kulturą organizacyjną w praktyce zarządzania ludźmi.


Opis szkolenia
W chińskim społeczeństwie chodzi o grupę, podczas gdy kultura Zachodu celebruje jednostkę. Zachód to merytokracja, w której ludzie mogą błyszczeć, podczas gdy w Chinach każdy sukces uważany jest za sukces firmy, rodziny lub zespołu. Chińczyk rozważy, w jaki sposób jego działania mogą wpłynąć na całą grupę, a nie rozglądać się tylko za sobą.
Dla Chińczyków hierarchia jest niezwykle ważna, a szacunek zawsze jest okazywany osobom znajdującym się wyżej w strukturze. Amerykańskie firmy mają zazwyczaj bardzo płaskie struktury, a pracownicy na wszystkich poziomach mają dostęp do osób C-Level. W Chinach pracownik znajdujący się w dolnej części skali płac nie spodziewa się bezpośredniego kontaktu ze swoimi przełożonymi. Wszyscy znają swoje miejsce w strukturze i przestrzegają zasad, które się z tym wiążą.

Różnic w funkcjonowaniu społeczeństw jest więcej i dotyczą one zarówno narodów, społeczności lokalnych, zespołów w pracy czy relacji między ludźmi.
Jeśli Twoja organizacja współpracuje z firmą chińska lub masz do czynienia z mieszanym zespołem polsko-chińskim to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
osób, które w swojej pracy mają do czynienia ze stykiem kultur europejskiej i chińskiej (np. prowadza interesy z firmami z Dalekiego Wschodu)
pracowników firm z kapitałem chińskim
pracowników firm posiadających oddziały na Dalekim Wschodzie
Cele szkolenia:

Integracja pracowników i poprawa relacji w zespole składającym sią z przedstawicieli różnych kultur
ułatwienie kontaktów biznesowych z Chińczykami poprzez podniesienie poziomu inteligencji kulturowej (CQ)

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili poruszać się ze zrozumieniem i szacunkiem w obszarach:

relacji z przełożonymi
podejścia do hierarchii i seniorów
uprzejmej rozmowy
przyjaźni w pracy i biznesie
podejście do punktualności, deadline'ów, oraz presji czasu w negocjacjach
savoir-vivre w typowych sytuacjach biznesowo-towarzyskich
żartów i humoru

Stosowane metody:
ćwiczenia praktyczne
dyskusja moderowana
Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Wdrażanie i wprowadzanie nowego pracownika

Onboarding i orientacja - wdrażanie i wprowadzanie nowego pracownika.

Opis szkolenia
Pozyskanie nowego pracownika to nie wszystko.
Dla wielu pracowników rozpoczynających swoją przygodę z nową firmą pierwsze momenty po zetknięciu się z obowiązkami są bardzo stresujące. Inne środowisko, kultura pracy, wymagania i organizacja wymagają pewnego czasu na wdrożenie. Wiele świeżo zrekrutowanych osób uważa brak systemowego podejścia do tego zagadnienia za jeden z największych problemów, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających właściwą realizację powierzonych zadań.

Odpowiedzią na te potrzeby jest skuteczny onboarding. To jedna z kluczowych kwestii, którą zająć powinien się nie tylko dział HR, ale również zarządzający wszystkimi komórkami organizacji.

Jakość wdrożenia pracownika wpływa na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracownika a w konsekwencji retencję. Mądry onboarding wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc efektywność pracownika.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
pracowników HR,
kadry zarządzającej wszystkich szczebli,
każdego kto chciałby poznać zasady i wpływ onboarding zarówno na organizację oraz jej pracowników i ich przełożonych.

Cele szkolenia:
poznanie narzędzi, które pomogą w jak najlepszym rozpoczęciu pracy przez nowych pracowników,
ograniczenie zjawiska niezapowiedzianych odejść z pracy,
wdrożenie procesów pozwalających tworzyć kulturę organizacyjną już od pierwszych dni pracy.
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
jakie są trendy i dane w onboardingu – co one znaczą dla Twojej organizacji;
jakie są rodzaje onboardingu;
jakie są modele efektywnego procesu wdrożeniowego;
w jaki sposób firmy radzą sobie z wdrożeniem nowych pracowników w trybie pracy zdalnej;
jakie są cele i kluczowe założenia procesu wdrożeniowego;
na jakie potrzeby organizacji odpowiada onboarding;
kogo warto zaangażować w proces onboardingu;
jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie onboardingu;
jakie są pozytywne skutki uboczne z zaangażowania innych pracowników we wdrożenie nowicjuszy;
w jaki sposób zidentyfikować kluczowe składowe ścieżki wdrożeniowej;
jakie są dobre praktyki w onboardingu.
Stosowane metody:
wykład,
ćwiczenia indywidualne.


Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin.

Ochrona Danych Osobowych zgodnie z RODO (GDPR)

Szkolenie z zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO.

Opis szkolenia
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) nakłada na wszystkie firmy jednakowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Czy to międzynarodowa korporacja, czy firma jednoosobowa, czy organ administracji publicznej – wszyscy muszą przestrzegać jego przepisów.

Zgodność z RODO to proces wymagający stałego monitorowania oraz reagowania na zmiany.
Aby sprawnie poruszać się wśród zasad RODO i ich interpretacji, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych powinny znać zarówno aktualne normy i orzecznictwo, jak i posiadać doświadczenie w ich stosowaniu.
Prezentowane szkolenie przygotowuje do odpowiedzialnego zadania jakim jest nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.
Szkolenie składa się z dwóch zasadniczych modułów. Pierwszy omawia ogólne postanowienia RODO i pozwala na swobodne poruszanie się po jego normach. Drugi skupia się na praktycznych aspektach RODO w firmach, w konkretnych procesach (np. rekrutacja, newsletter, kamery CCTV itd.)

Na szkoleniu zostaną też omówione konkretne przykłady (case'y) firm z Polski.
Link do tekstu jednolitego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: tutaj.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla firm - administratorów danych i ich personelu
przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD) (jako szkolenie wstępne)
osób przygotowujących się do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w firmie, w której pracują
Cele szkolenia:
uzyskanie wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych
uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne wdrożenie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych
Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:
rozumie najważniejsze pojęcia zawarte w przepisach RODO,
potrafili prowadzić rejestr czynności przetwarzania
potrafi samodzielnie opracować umowy powierzenia
potrafili opracować zgody i obowiązki informacyjne
potrafili przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
w stanie przygotować organizację do audytu
potrafili ocenić i przygotować zagrożenia bezpieczeństwa danych
potrafili skonstruować, wdrożyć i rozwinąć system ochrony danych osobowych.

Stosowane metody:
ćwiczenia praktyczne
dyskusja moderowana
omawianie case'ów


Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Rozwój programu mentoringu w organizacji

Szkolenie z zasad współpracy z trudnymi klientami B2B.

Opis szkolenia
Rozpoczęcie firmowego programu mentorskiego może wydawać się ogromnym zadaniem i z tego powodu wiele organizacji po prostu tego nie robi. Mówią o tym i usprawiedliwiają się, że przecież wystarczy „nieformalny” mentoring odbywający się w organizacji, ale tak nie jest.
Jakie korzyści niesie ze sobą dobrze wdrożony program mentoringu wewnętrznego?
mentorowani pracownicy (mentee) są awansowani pięć razy częściej niż ci bez mentoringu.
mentee są o 44% mniej skłonni do opuszczenia firmy (w okresie kolejnych pięciu lat).
mentorzy mają sześć razy większe szanse na awans.
ponad 80% mentorów twierdzi, że rozwijało swoje umiejętności poprzez mentoring dla innych
Podczas szkolenia omówimy zagadnienia związane z przebiegiem procesu mentoringu, najlepszymi zasadami tworzenia programów mentoringu wewnątrzfirmowego.
Omówimy również case'y firm, które wdrożyły takie programy u siebie.
Podczas szkolenia uczestnicy wezmą udział w symulacji przebiegu procesu mentoringu i nabędą właściwe nawyki komunikacyjne.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
kadry menedżerskiej
pracowników działu HR

Cele szkolenia:
przygotowanie pracowników do wdrożenia procesu mentoringu
rozwój kultury organizacyjnej poprzez usprawnienie procesów dzielenia się wiedzą
zwiększenie liczby potencjalnych mentorów w organizacji
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:
przeprowadzania rozmów mentoringowych
motywowania i dawania feedbacku w sposób typowy dla procesu mentoringu
zadawania pytań rozwojowych
Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
dyskusja moderowana
warsztat role-play z symulacjami rozmów mentoringowych

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

LinkedIn - Employee Advocacy

Usługa budowy wizerunku osobistego i firmowego na LinkedIn.


Opis
Największe organizacje światowe i polskie (np. PKN Orlen S.A., Tesla) odchodzą od tradycyjnych kanałów komunikacyjnych na rzecz rzecznictwa pracowników.
Jest to spowodowane eksplozją mediów społecznościowych (SoMe) w ostatnich latach i tym samym stopniową migracją miejsca, w którym powstają zainteresowania: produktami, usługami, markami, firmami. To obecnie najlepsze miejsce do wpływu na opinie.
Wymaga to jednak, żeby poszczególne osoby zaczęły myśleć o swoich działaniach jak o wydawaniu swojego miniczasopisma.

LinkedIn, jest unikalnym portalem biznesowym, który adresuje wiele uciążliwych problemów firmy pozornie niezwiązanych z mediami społecznościowymi (np. podwyższona fluktuacja, koszty rekrutacji, kryzysy wizerunkowe). Pozwala całkowicie uniezależnić się od tradycyjnych mediów, redakcji i dziennikarzy.
Nasze szkolenie pozwoli uczestnikom na stopniowe, bezstresowe i całkowicie kontrolowane wejście w świat LinkedIn.

Dzięki odpowiedniemu szkoleniu, wdrożeniu i koordynacji działań nasi klienci docierają ze swoimi materiałami do tysięcy profesjonalistów w Polsce.
(Rekordowy post uczestnika osiągnął zasięg ponad 150 tysięcy wyświetleń (maj 2020 r.) – ten case jest omawiany na szkoleniu.)

Projekt wdrożenia Employee Advocacy
ETAP I - Przygotowanie

Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za strategię firmy (szefowie działów, Zarząd). Prezentacja korzyści i metodyki programu oraz ustalenie celów działania (0,5-1h).

Po zakończeniu tego etapu następuje wyłonienie Grupy Ambasadorów – złożonej z ochotników.

ETAP III - Działanie
Koordynacja działań uczestników Grupy Ambasadorów:
planowanie kalendarza działań (min, 1 post miesięcznie na osobę),
pisanie gotowych postów (ghostwriting) lub korekta tekstów napisanych samo­dzielnie,
(Post na LinkedIn ma (obecnie) limit 1300 znaków (wlącznie ze spacjami i hashtagami), materiał video do 5 minut.)
dostarczanie wysokiej jakości materiałów graficznych – ilustracji/video unikal­nych dla każdego postu, w oparciu o wysokiej jakości zdjęcia stokowe,
opieka nad publikowanymi materiałami (pomoc w opublikowaniu postu, praca nad maksymalizacją zasięgu, reagowanie i odpowiadanie na komentarze, reagowanie kryzysowe (hejterzy, wandalizmy, skargi klientów itp.).
Comiesięczne podsumowanie zasięgów poszczególnych uczestników i rewizja składu Grupy Ambasadorów.

ETAP II - Szkolenie
Szkolenie „Budowanie wizerunku na LinkedIn” – stacjonarne (3h) lub webinarium (2h) agenda poniżej. Audyt profilów LinkedIn dla uczestników szkolenia. Krótkie sesje indywidualne (wideokonsultacje online) 15 min./osobę podczas których:

omówimy wyniki indywidualnego audytu profilu i aktywności,
zaproponujemy dalsze działania,
odpowiemy na pytania i wątpliwości. Sesja mentoringu grupowego (online, 1h)
powtórzenie materiału,
wyjaśnienie pytań,
rozszerzenie o dodatkowe wiadomości.

Szkolenie „Budowanie wizerunku na LinkedIn”
LinkedIn i jego rola w biznesie.
po co być obecnym w Social Media?
obawy i zastrzeżenia związane z obecnością w mediach (społecznościowych)
paradoksy LinkedIn
Możliwości biznesowe LinkedIn
jak zaplanować swoją obecność na LinkedInie,
jak mądrze dobrać cele działań i oszacować grupy docelowe,
jak stworzyć profesjonalny profil osobowy,
jak budować swoją markę osobistą (personal branding).
Nawiązywanie wartościowych relacji
jak budować swoją społeczność,
jak generować leady na LinkedInie,
jak nie zachowywać się na LinkedIn.
Tworzenie i dystrybucja angażujących treści
jak przełamać swoją nieśmiałość do pisania,
jak pisać komentarze,
jak udostępniać materiały,
jak pisać posty,
Q&A i Podsumowanie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:
umieć stworzyć profesjonalny profil z rankingiem najwyższy
swobodnie i bezstresowo pracować w LinkedIn,
rozumieć mechanizmy działania LinkedIn, a zwłaszcza algorytm promocji treści,
potrafić zdefiniować swoje indywidualne cele związane z aktywnością w LinkedIn,
samodzielnie generować treści wysokiej jakości,
umieć budować wizerunek siebie jako eksperta.
Informacje organizacyjne

Usługa realizowana będzie w okresie uzgodnionym z Zamawiającym, w systemie wideokonferencji (Zoom, Hangouts, Teams, Clickmeeting itp.).

Prawo ochrony konkurencji

Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji - kogo i w jaki sposób chroni prawo ochrony konkurencji.

Opis szkolenia
Coraz częściej spotykamy się z nieodpowiednim stosowaniem zasady dobrej konkurencji, a niekiedy nawet wychodzeniem poza reguły prawne.
Jednym z najczęstszych czynów nieuczciwej konkurencji jest bezprawne wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Cenne informacje, które decydują o przewadze konkurencyjnej firm, bardzo często są bezprawnie wykorzystywane przez odchodzących pracowników czy zleceniobiorców, w interesie własnym lub konkurentów.
Zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu prawa konkurencji oraz skutków naruszenia przepisów prawnych dotyczących jego ochrony, jak również roli mediów społecznościowych, wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa, to ważny element w zarządzaniu organizacją.
Ważnym jest, aby zrozumieć, jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed naruszeniem oraz jakie roszczenia przysługują w razie jej naruszenia, także wówczas, gdy nie zawarto umowy o zakazie konkurencji.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
właścicieli firm,
członków zarządów,
osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie biznesu,
pracowników departamentów podatkowych,
pracowników departamentów compliance,
pracowników działów ryzyka operacyjnego,
wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Cele szkolenia:
zdobycie wiedzy na temat tego, co to jest tajemnica przedsiębiorstwa- co ją stanowi,
zdobycie wiedzy dotyczącej przepisów polskich i unijnych związanych z ochroną konkurencji,
zdobycie wiedzy na temat kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
zdobycie wiedzy jak bronić się przed nieuczciwymi pracownikami i konkurentami,
nauka, w jaki sposób bronić się przed kradzieżą informacji,
nauka tworzenia w firmie prawa dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa,
zdobycie wiedzy czy i jak stosować umowy o zakazie konkurencji,
nauka jak postępować w razie odejścia kluczowego pracownika,
zdobycie wiedzy jak postępować w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub zakazu konkurencji,
zdobycie wiedzy o ważności mediów społecznościowych w ochronie konkurencji.

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
co to jest tajemnica przedsiębiorstwa,
jakie są różnice pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a zakazem konkurencji i innymi prawami własności intelektualnej,
w jaki sposób stworzyć prawa tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jakie są jego prawne i techniczne sposoby zabezpieczenia,
jakie są rodzaje informacji, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa,
jakie są ryzyka prawne i biznesowe w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jakie mogą być naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i inne czyny nieuczciwej konkurencji związane z kradzieżą informacji,
jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
jaką rolę odgrywają media społecznościowe w organizacji, w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i nieuczciwej konkurencji,
jakie są zasady korzystania z mediów społecznościowych, w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i nieuczciwej konkurencji,
jak ważna jest reputacja online.

Stosowane metody:
analiza autentycznych problemów na przykładach,
ćwiczenia praktyczne,
dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-14.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni.

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Jak efektywnie zarządzać działem handlowym.

Opis szkolenia
Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność.
Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzrastającymi potrzebami spełnienia się i sprostania wymaganiom organizacyjnym. Nie wynika z pojedynczej sytuacji stresowej, ale z wielu czynników, które doprowadzają do wyczerpania. Występuje wtedy, gdy dajemy z siebie tak dużo energii i zaangażowania, że oczekiwalibyśmy spektakularnych wyników lub uznania, a tak nie jest. Pojawia się stres, frustracja i niezadowolenie z siebie, co negatywnie przekłada się na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi.

Wypaleniu zawodowemu można przeciwdziałać, a w sytuacji, kiedy się pojawi, to również zwalczyć.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
przełożonych zarządzających zespołem,
osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem umiejętności wewnętrznego motywowania,
pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego,
pracowników wypalonych zawodowo,
osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

Cele szkolenia:
zdobycie wiedzy czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i skutki,
wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia zawodowego zarówno u siebie, jak i podległych pracowników,
umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu,
wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie,
umiejętność zwiększenia efektywności i skuteczności pracy.

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
czym jest wypalenie zawodowe,
w jaki sposób wykrywać syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u swoich współpracowników,
jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, poznają znaczenie zachowania harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia,
jakie są strategie interwencji kryzysowej,
jakie są sposoby wpływania na wzrost własnej efektywności,
jakie techniki wykorzystywać są do ochrony przed wypaleniem,
czym jest motywacja i jaki ma wpływ na wypalenie zawodowe,
jakie są skuteczne techniki samo motywacji,
jak wykorzystać zarządzanie czasem w procesie zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Stosowane metody:
analiza autentycznych problemów na przykładach,
ćwiczenia praktyczne,
dyskusja moderowana.
Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-14.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni.

Zarządzanie pracownikami 50+

Szkolenie z zasad zarządzania pracownikami 50+

Opis szkolenia
Jedną z najistotniejszych rzeczy dotyczących starszych pracowników jest to, że w niemal każdym wymiarze pracy osiągają lepsze wyniki niż młodsi pracownicy. Są bardziej sumienni, mniej nieobecni, mają lepsze umiejętności społeczne. Jedynym możliwym wyjątkiem jest to, że starsi pracownicy są gorszymi wykonawcami w zadaniach, które wymagają rozwiązywania nowatorskich problemów bez korzystania z jakichkolwiek pomocy - bez rad, wsparcia, czyjejś pomocy i pod presją czasu. Czyli tam gdzie pojawiają się nowe problemy, które trzeba rozwiązywać pod presją czasu i samodzielnie.
W badaniu przeprowadzonym wśród ponad 1000 pracowników 50+ przez firmę OfficeTeam (2018) 82% respondentów stwierdziło, że nie mieliby problemu z raportowaniem do młodszego menedżera. Jednak aż 26% wskazało, jako największe wyzwanie związane z posiadaniem młodszego szefa, potencjalnie inne podejście do etyki pracy lub wartości.

Nasze szkolenie ma na celu uświadomienie różnic między pokoleniami, omówienie zasad dobrego zarządzania osobami 50+ oraz popularnych błędów.
Na przykładzie polityki firmy IKEA pokażemy możliwe do zastosowania zasady integracji pracowników 50+ oraz potencjalne efekty takich działań.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
kadry menedżerskiej
pracowników działów: HR, Kadr i Rekrutacji
Cele szkolenia:
Maksymalizacja wydajności i produktywności pracowników 50+
Zmniejszenie zagrożenia zjawiskami dyskryminacji ze względu na wiek
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:
skutecznego zarządzania ludźmi starszymi od siebie
radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych z pracownikami 50+
budowania przyjaznego środowiska pracy dla seniorów
Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy
dyskusja moderowana
warsztat udzielania informacji zwrotnej pracownikom

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Zarządzanie pracownikami
z niepełnosprawnościami

Informacje niezbędne dla menadżera osób z niepełnosprawnościami.

Opis szkolenia
Pojawienie się osób z niepełnosprawnością w firmie często oznacza wiele pytań ze strony współpracowników. Pytania mogą dotyczyć sposobu traktowania pracownika z niepełnosprawnością, relacji z zespołem czy choćby zasad savoir-vivre'u. Wynika to najczęściej z nieznajomości świata osób z niepełnosprawnością, braku wiedzy i umiejętności w zarządzaniu takimi osobami. W naszym społeczeństwie funkcjonuje też wiele stereotypów dotyczących niepełnosprawnych (szczególnie stygmatyzujące są te związane z niepełnosprawnością psychiczną).

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do stworzenia otwartego, przyjaznego i różnorodnego środowiska pracy. Środowiska, w którym osoby z niepełnosprawnościami nie tylko doskonale się odnajdą, ale znajda przyjaciół i będą mogły rozwijać się zawodowo.
Firmy, które potrafią takie środowisko stworzyć, oprócz realizacji misji społecznej odpowiedzialności, odnoszą szereg czysto biznesowych korzyści:
mogą łatwiej sięgać do zasobów rynku pracy - niedostępnych dla innych firm
różnorodne zespoły pracują z większą wydajnością
uzyskują korzyści finansowe z powodu mniejszych wpłat na PFRON.

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
kadry menedżerskiej
pracowników działu HR

Cele szkolenia:
zwiększenie satysfakcji z pracy osób z niepełnosprawnością
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
zmniejszenie wpłat na PFRON
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:
zrozumienia rodzajów niepełnosprawności, specyfiki potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami
akceptacji i otwartości na odmienność i różnorodność w miejscu pracy
przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu
zarządzania zespołem różnorodnym,
rozwiązywania specyficznych problemów w kontaktach z pracownikami z niepełnosprawnością
znajomość przepisów prawnych dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
savoir-vivre w relacjach z osobami z niepełnosprawnościami

Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
dyskusja moderowana

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Finanse dla niefinansistów

Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości dla niefinansistów.

Opis szkolenia
Znajomość pojęć z zakresu finansów i rachunkowości, umiejętność czytania sprawozdań finansowych, oceny aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa to umiejętności przydatne dla pracowników każdego szczebla w przedsiębiorstwie.

Wdrożenie strategii każdego działu otrze się zawsze o kwestie finansowe, rachunkowe, budżet, płynność, opłacalność wdrażanego projektu.
Przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu finansów w warunkach systemu rynkowego z uwzględnieniem takich obszarów jak: ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wartość pieniądza w czasie, analiza projektów inwestycyjnych, ocena zadłużenia przedsiębiorstwa, koszt kapitału, rentowność przedsięwzięć gospodarczych to wiedza z zakresu finansów bez wątpienia przydatna się w każdym dziale, każdemu pracownikowi.
Podczas szkolenia z finansów dla niefinansistów pokazujemy wiedzę do praktycznego wykorzystania, dyskutując i ćwicząc ich praktyczne wykorzystanie w przyjaznej atmosferze.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
osób na wszystkich szczeblach organizacji potrzebujących pozyskać wiedzę z zakresu finansów,
osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami, w których potrzebują zrozumieć firmowe finanse, określić zyskowność produktów, przekonać współpracowników, zwierzchników, inwestorów do proponowanych inwestycji,
osób, które kontaktują się z klientami, dostawcami, instytucjami finansowymi itp.

Cele szkolenia:
nauczenie się podstaw finansów i rachunkowości,
wypracowanie finansowo-ekonomicznego spojrzenia na sytuację przedsiębiorstwa,
nauczenie się podstawowych narzędzi finansowych takich jak: sprawdzanie finansowe, analiza finansowa, ocena opłacalności inwestycji w celu podejmowania racjonalnych decyzji z punktu widzenia finansowego.

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy:
mają ogólną wiedzę o finansach i rachunkowości w przedsiębiorstwach,
rozróżniają pojęcia z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości m.in.: popyt, podaż utarg, marża, narzut, przychód, dochód, koszt, wydatek, EBITDA, zysk netto itd.,
stosują wybrane metody kalkulacji opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rozumieją koszt pieniądza w czasie, znają pojęcie punktu opłacalności,
rozumieją elementy sprawozdania finansowego, definiują elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych istotne z punktu widzenia oceny standingu finansowego przedsiębiorstwa,
znają podstawowe elementy analizy finansowej przedsiębiorstwa, znają zasady przeprowadzania analizy wskaźnikowej, posiadają umiejętność identyfikacji elementów wpływających na wynik finansowy przedsiębiorstwa, stopień jego zadłużenia, rentowności, sprawności działania i płynności finansowej,
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
posiadają umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
znają podstawowe dokumenty i pojęcia z zakresu rachunkowości m.in. dt, ct, OT, WZ, PW itd.

Stosowane metody:
wykład,
dyskusja,
ćwiczenia indywidualne i zespołowe


Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Zarządzanie celami metodą OKR

Zarządzanie celami metodą OKR.

Opis szkolenia
OKR (Objectives Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji.
Stosowany jest przez internetowych gigantów m.in Google, Amazon, Salesforce, Booking, Spotify i inne znane firmy.
OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Mogą być stosowane na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.
Metoda OKR pozwala osiągnąć:
spójność celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie);
zaangażowanie i współpracę zespołów i ludzi;
zwinność biznesową na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się sytuacji biznesowej.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
menadżerów wszystkich szczebli w organizacji,
każdego kto chciałby dowiedzieć się co to są OKRy, jak je wdrażać i jak utrzymywać.

Cele szkolenia:
dostarczenie i nauczanie sprawdzonych praktycznych narzędzi umożliwiających samodzielne wdrożenie OKRów w organizacji.
80% warsztatu to praktyczne ćwiczenia kończące się informacją zwrotną od trenera.

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
co to są OKRy, jaka jest historia ich powstania, kto ich używa, na czym polega metodologia, jakie dają korzyści;
jak dobrze zdefiniować cele i oczekiwane oraz mierzalne rezultaty według metodologii OKR;
jak wprowadzić do organizacji proces ustalania celów długoterminowych i krótkoterminowych;
jak wdrożyć cele do świadomości każdego pracownika, aby nie trafiły do szuflady i uległy zapomnieniu;
w jaki sposób monitorować cele i robić ewaluację rezultatów;
jak uniknąć błędów i pułapek przy wdrażaniu zarządzania przez cele;
w jaki sposób przygotować zebrania z zespołem i spotkania 1:1, aby efektywnie prowadzić ludzi;
w jaki sposób ustalić metryki do stałego mierzenia stanu przedsiębiorstwa;
jak napisać dobre OKRy;
kiedy stawiać cele, kiedy je zmieniać, kiedy je oceniać i jak często powtarzać cykl;
jak przygotować proces wdrożenia OKRów w organizacji, tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu;
co zrobić, aby pracownicy czuli się właścicielami rezultatów, które mają dowieść i byli odpowiedzialni za wyniki;
w jaki sposób monitorować swoich pracowników i rozliczać ich z wyników;
jak ustalać cele zespołów i cele poszczególnych pracowników.

Stosowane metody:
wykład,
ćwiczenia indywidualne,
ćwiczenia grupowe.
Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin.

Ekspert odpowiedzialny za likwidację barier kompetencyjnych i podnoszenie kwalifikacji w zespołach

Marcin Babiak

Trener, mentor, ekspert przywództwa, zarządzania oraz transformacji kulturowej i cyfrowej, trener-praktyk, mentor i konsultant.
Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską w takich firmach jak Intel, Apple, Dell, Groupon czy Komputronik.
Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Specjalizuje się w pracy z młodymi liderami, otwartymi na zmiany szefami firm oraz firmami w okresie transformacji.
Doświadczony w pracy w złożonych, międzynarodowych, wielokulturowych i wielojęzycznych organizacjach.
https://www.linkedin.com/in/marcinbabiak/