Kodeks etycznego postępowania

  

 

1.     MISJA, KTÓREJ OCZEKIWANO

Zaangażowanie Centrum Likwidacji Barier Biznesowych w uczciwość i jakość w procesie wspierania funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, leży u podstaw wszystkiego, co robimy - każdego dnia - starając się wywrzeć taki wpływ, który ma znaczenie dla klientów ale też społeczności naszych ekspertów i środowiska biznesowego.

Nasz Kodeks postępowania kieruje tymi staraniami, jasno określając standardy, które wszyscy zobowiązaliśmy się przestrzegać, niezależnie od tego, skąd pochodzimy, gdzie żyjemy i pracujemy.

Niniejszy dokument jest jednym z pierwszych i podstawowych, z którym wszyscy współpracujący z nami eksperci się zapoznają, wiedząc jak ważne są dla nas te postanowienia i zobowiązania.

Od początku naszego istnienia było niezwykle ważne, aby każdy z nas wnosił swój wkład w budowanie kultury zgodnej z naszym Kodeksem - kultury, w której czujemy się komfortowo, gdy coś jest nie tak, w której reagujemy szybko i skutecznie, gdy inni zgłaszają obawy, i w którym zawsze dokładamy wszelkich starań.

Nasza misja, o której wiemy, że w biznesie jej oczekiwano czyli „(…) zebranie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia biznesowego, budowa cyfrowych narzędzi oraz uczynienie ich dostępnymi dla każdego przedsiębiorcy dla jego lepszej wydajności, efektywności i przewagi konkurencyjnej”  poprowadzi nas do niekwestionowanego sukcesu tylko wtedy, gdy za każdym razem będzie się zaczynać od uczciwości, która musi pozostać naszym stałym przewodnikiem na naszej drodze.

 

2.     ROLA KODEKSU ETYCZNEGO

Nasz Kodeks obejmuje generalne zasady postępowania Centrum Likwidacji Barier Biznesowych w biznesie, które określają zobowiązania każdego z nas. Opiera się na naszych wspólnych wartościach i odzwierciedla nasze podstawowe przekonanie, że w Centrum Likwidacji Barier Biznesowych etyka i uczciwość mają fundamentalne znaczenie i nie podlegają negocjacjom.

 

Nasze wspólne wartości

·       Pokazywać drogę i prowadzić nią

·       wskazywać i formułować uczciwie

·       otaczać się wzajemną opieką

·       dążyć do integracji

·       współpracować dla wymiernego efektu

 

Postępowanie zgodnie z Kodeksem jest obowiązkiem wszystkich ekspertów Centrum Likwidacji Barier Biznesowych. Od każdego z nas oczekuje się znajomości, zrozumienia i przestrzegania Kodeksu. Mamy również obowiązek podnieść głos, gdy zdamy sobie sprawę z czegoś, co jest z nim niezgodne. Niestosowanie się do Kodeksu lub powiązanych polityk Centrum Likwidacji Barier Biznesowych może pociągać za sobą poważne konsekwencje, aż do rozwiązania współpracy.

Podstawą Kodeksu są generalne zasady postępowania w biznesie, które opisują zobowiązania, jakie Centrum Likwidacji Barier Biznesowych oraz jego eksperci podejmują wobec naszych klientów, ludzi i społeczeństwa. Należy zauważyć, że zobowiązania opisane w Kodeksie nie są określane jako aspiracje. Są to zachowania, których nasi eksperci, klienci i inni interesariusze mogą dziś oczekiwać od Centrum Likwidacji Barier Biznesowych.

 

3.     STRUKTURA KODEKSU

 

Zobowiązujemy się do obsługi klientów z zaangażowaniem

·       Uczciwość

·       Jakość

·       Profesjonalne zachowanie

·       Obiektywizm

·       Kompetencja

·       Uczciwe praktyki biznesowe

·       Poufność, prywatność i ochrona danych

 

Zobowiązujemy się

·       Inspirować naszych wybitnych Ekspertów

·       Zapewniając wyjątkową wartość

·       Szacunek, różnorodność i sprawiedliwe traktowanie

·       Rozwój zawodowy i wsparcie

 

Zobowiązujemy się do wniesienia wkładu do środowiska biznesowego jako wzór do naśladowania

·       Pozytywną zmianą

·       Przeciw Korupcji

·       Dbamy o odpowiedzialny łańcuch dostaw

·       Społeczna odpowiedzialność

 

Przestrzegając standardów przedstawionych w niniejszym Kodeksie, należy zadać sobie następujące pytania, które pomogą w podjęciu właściwej decyzji dotyczącej możliwego sposobu postępowania:

Czy moje działania są nielegalne lub nieetyczne?

Czy jestem uczciwa, uczciwy?

Czy jestem świadkiem dyskryminującego zachowania?

Czy nie byłbym chętny lub zawstydzony, mówiąc o tym mojej rodzinie, przyjaciołom lub współpracownikom?

Czy reputacja Centrum Likwidacji Barier Biznesowych lub jakiejkolwiek firmy współpracującej ucierpiałaby, gdyby akcja została ujawniona w mediach?

Czy osobiście czuję się nieswojo, jeśli chodzi o sposób postępowania?

Czy moje działanie może zagrozić życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu lub reputacji kogoś?

Czy zamierzone działanie może wydawać się nieodpowiednie dla osoby trzeciej?

Nikt z nas nie musi samodzielnie podejmować trudnej decyzji etycznej. Zachęcamy do konsultacji ze swoimi partnerami, liderami. Dostępne są formalne kanały zgłaszania łamania etyki dla tych, którzy szukają poufnej drogi konsultacji.

W Centrum Likwidacji Barier Biznesowych poważnie traktujemy zgłoszenia dotyczące niewłaściwego postępowania, prowadząc dochodzenia w razie potrzeby i odpowiednio rozwiązując problemy. Nie toleruje się odwetu na tych, którzy w dobrej wierze zgłaszają wątpliwości natury etycznej.

Każdego dnia w Centrum Likwidacji Barier Biznesowych staramy się wywrzeć wpływ, który ma znaczenie dla naszych klientów, którym służymy. Poniższe zobowiązania ilustrują, czego nasi interesariusze mogą oczekiwać od naszych pracowników, współpracowników, ekspertów.

 

GENERALNE ZASADY POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Zobowiązujemy się służyć klientom z atencją

Uczciwość

·       W naszych profesjonalnych opiniach i relacjach biznesowych kierujemy się prostotą i uczciwością.

·       Mówimy prawdę o świadczonych usługach, posiadanej wiedzy i zdobytym doświadczeniu.

Profesjonalne zachowania

·       Przestrzegamy obowiązujących standardów zawodowych, praw i przepisów oraz staramy się unikać działań, które mogą zdyskredytować nas lub nasze zawody.

·       Dbamy o kulturę odpowiedniego zawodowego sceptycyzmu i osobistej odpowiedzialności, która wspiera klientów i wpływa na jakość świadczonych przez nas usług.

·       Rozumiemy szerszy wpływ, jaki nasza praca ma na społeczeństwo, naszych ludzi i naszych klientów i prowadzimy działalność mając na uwadze te interesy.

·       Zależy nam na zdobywaniu i utrzymywaniu publicznego zaufania do wykonywanej przez nas pracy.

Obiektywizm

·       Jesteśmy obiektywni w formułowaniu naszych profesjonalnych opinii i udzielanych przez nas porad.

·       Nie pozwalamy, aby stronniczość, konflikt interesów lub niewłaściwy wpływ innych osób przeważały nad naszymi zawodowymi osądami i obowiązkami.

·       Nie oferujemy, nie przyjmujemy ani nie zabiegamy o żadne prezenty, rozrywkę lub gościnność, co do których mamy powody sądzić, że mogą mieć na celu niewłaściwy wpływ na decyzje biznesowe lub osłabiają obiektywizm.

Jakość

·       Dążymy do świadczenia wysokiej jakości usług, łącząc szeroki zakres i dogłębność naszych zasobów, doświadczenia i spostrzeżeń, aby pomóc klientom sprostać ich potrzebom i problemom.

·       Dążymy do osiągania wyników, które mają znaczenie dla naszych klientów.

Kompetencje

·       Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować potrzeby klienta do praktyków, którzy posiadają kompetencje wymagane do wykonywania ich zadań.

·       Wspieramy innowacje i nowe pomysły, aby poprawić wartość i wydajność naszych usług

 Uczciwe praktyki biznesowe

·       Szanujemy naszych konkurentów i przestrzegamy uczciwych praktyk biznesowych.

·       Otrzymujemy opłaty odzwierciedlające wartość świadczonych usług i przyjętych obowiązków.


Poufność, prywatność i ochrona danych

·       Chronimy i podejmujemy środki w celu ochrony przechowywanych przez nas informacji poufnych i osobowych, gromadząc je i przetwarzając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązkami zawodowymi oraz naszymi własnymi zasadami i praktykami dotyczącymi zarządzania danymi.

·       Zabraniamy ujawniania powierzonych nam informacji poufnych i danych osobowych, chyba że uzyskano na to pozwolenie lub istnieje ustawowe lub zawodowe prawo lub obowiązek ich ujawnienia.

·       Zabraniamy wykorzystywania poufnych informacji o naszych klientach dla osobistych korzyści lub na korzyść osób trzecich.

·       Kultura świadomości bezpieczeństwa informacji jest systematycznie budowana i przestrzegana, a nasi liderzy zobowiązują się do rozwijania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i skupiania się na ich dalszym doskonaleniu.

·       Wszyscy jesteśmy poinformowani i przeszkoleni w zakresie problemów związanych z bezpieczeństwem informacji poprzez szereg opcji, w tym szkolenie uświadamiające w zakresie bezpieczeństwa informacji.

·       Zależy nam na tym, aby być prężną organizacją, która działa efektywnie i świadczy usługi w sposób ciągły. Nasze programy zapewniania ciągłości biznesowej nam to umożliwiają

 

GENERALNE ZASADY POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Zobowiązujemy się inspirować naszych utalentowanych specjalistów, aby dostarczali wyjątkową wartość

 

Szacunek, różnorodność i sprawiedliwe traktowanie

·       Dbamy o kulturę i środowisko pracy, w którym nasi pracownicy traktują się nawzajem z szacunkiem, uprzejmością i uczciwością, promując równe szanse dla wszystkich.

·       Zachęcamy i cenimy różnorodną mieszankę ludzi, punktów widzenia, talentów i doświadczeń.

·       Tworzymy integracyjne środowiska pracy, które nie tylko odpowiadają na indywidualne potrzeby, ale także pozwalają naszym pracownikom wykorzystywać ich wyjątkowe mocne strony.

·       Nie tolerujemy nękania ani nieuczciwej dyskryminacji w naszym środowisku pracy.

·       Nie tolerujemy nękania ani dyskryminacji w jakiejkolwiek formie w miejscu pracy lub poza nim i zachęcamy do zgłaszania bez obawy o odwet.

Rozwój zawodowy i wsparcie

·       Inwestujemy w naszych ludzi, aby rozwijać profesjonalną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wykonywania powierzonych im zadań.

·       Pomagamy naszym pracownikom osiągnąć ich potencjał poprzez inwestycje w rozwój osobisty i zawodowy oraz programy wsparcia.

·       Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne środowisko pracy i oczekujemy tego samego od naszych klientów

 

 

GENERALNE ZASADY POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Zobowiązujemy się wspierać społeczeństwo jako wzór do naśladowania dla pozytywnych zmian

 

Przeciw Korupcji

·       Jesteśmy przeciwni korupcji i nie wręczamy łapówek ani ich nie przyjmujemy, ani nie nakłaniamy ani nie pozwalamy żadnej innej stronie na wręczanie lub przyjmowanie łapówek w naszym imieniu.

·       Wspieramy wysiłki na rzecz wyeliminowania korupcji i przestępstw finansowych.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

·       Nie akceptujemy nielegalnych lub nieetycznych zachowań naszych dostawców, wykonawców i partnerów.

·       Wybieramy dostawców w drodze uczciwych procesów zakupowych.

 Społeczna odpowiedzialność

·       Wnosimy wkład w społeczeństwo i społeczności, współpracując z organizacjami non-profit, rządami i innymi firmami, aby wywrzeć pozytywny wpływ na wyzwania lokalne, krajowe.

·       Wspieramy nasze społeczności na różne sposoby, np. przekazując pieniądze, świadcząc usługi pro bono dla klientów i wspierając wolontariat w czasie przez naszych ludzi.

·       Wspieramy wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i przestrzegamy standardów praw człowieka.

·       Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność biznesowa i świadczone przez nas usługi mogą czasami wpływać na środowisko i staramy się ograniczyć szkodliwe skutki, jakie mogą one mieć.

 

 

Warszawa, 25 maja 2021 roku